İşyeri Hekimliği

ERVALOSGB İşyeri Hekimi hizmeti verdiği kurum adına işgücü kaybını asgari seviyeye indirerek, kuruma maddi manevi kazanç sağlayarak, kurum çalışanlarına mesai saatlerinde verilecek kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti ile çalışanların memnuniyetine katkıda bulunulması için sağlık organizasyonlarının kurulması ve yürütülmesi hizmetlerini yerine getirir.

 

İlgili mevzuat gereği işveren, işyerlerinde alınması gereken İSG tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi hizmetlerinin sağlanması, koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi sorumluluklarını yerine getirmek ile yükümlüdür. Bu kapsamda ERVALOSGB hizmet verdiği işletmelerde İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personelini (Sağlık Memuru, Hemşire) görevlendirilmesi hizmetlerini üstlenmektedir. 

 

ERVALOSGB İşyeri Sağlık Hizmetleri

 

İşyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre veya yapılan işin fiziki zorluk ve hassasiyetine İşyeri Hekimi hizmetleri sunulmaktadır. Yasal mevzuat gereği alınması zorunlu sağlık hizmetleri aşağıdaki tabloda görüleceği gibi özetlenebilir. 

 

Tehlike Sınıfı

Kısmi çalışma süresi (En az)

Tam çalışma süresi (En az)

Az Tehlikeli

İşçi başına 5 dak/ay

Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 2000 İşçi

Tehlikeli

İşçi başına 10 dak/ay

Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 1000 İşçi

Çok Tehlikeli

İşçi başına 15 dak/ay

Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 750 İşçi

 

ERVALOSGB İSG Profesyoneli İşyeri hekimimiz ile işletmenizde, işverence yerine getirilmesi zorunlu hizmetleri üstlenmek, rehberlik, danışmanlık hizmetinde bulunmak amacıyla görevlendirilir. İlgili mevzuat gereği İşyeri Hekimimiz işletmelerde iş sağlığı hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

 

İşyeri türüne göre kantin, yemekhane, yatakhane, kamp alanı, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak, hijyenik koşulların oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamak,

 

Çalışa sayısına göre oluşturulması zorunlu İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların zamanında ve tam olarak uygulanmasını izlemek, değerlendirmek,

 

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,

 

İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında eğitimlere katılmak ve  tavsiyede bulunmak, ergonomik ve işe uygun iş ekipmanları, kişisel koruyucu donanımların temini ve kullandırılmasına rehberlik etmek,

 

Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,

 

İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

 

İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.

 

Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

 

İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen maddelere uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

 

Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

 

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

 

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

 

Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

 

Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,

 

Gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,

 

Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa bu bilgileri göndermek,

 

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

 

İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,

 

İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,

 

Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek,

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,

 

İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak

 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

 

Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

 

Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.


Whatsapp Destek

MECNUN ÇAKIROĞLU

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?